Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Učesnici u TOT-u » Obaveze učesnika TOT-a

Obaveze učesnika TOT-a

Koje su obaveze pošiljaoca?

- kao pokretač transportnog procesa, dužan je da stvori uslove za siguran transport opasnog tereta tako što će ustanoviti da je opasan teret propisno klasifikovan i dozvoljen za transport prema ADR;
- dužan je da pruži prevozniku sve neophodne informacije kao i da obezbedi transportna dokumenta i propratna dokumenta (odobrenja, dozvole, obaveštenja, potvrde itd.);
- koristi samo ambalažu, veliku ambalažu, veliko sredstvo za pakovanje IBC i angažuje samo vozila (vozila-cisterne, demontažne cisterne, baterijska vozila, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne), koji su dozvoljeni i pogodni za transport date materije i koji su opremljeni obeležjima i oznakama propisanima u ADR;
- pridržava se zahteva o načinu otpreme i ograničenjima pri otpremi;
- vodi računa o tome, da su i neočišćene i nedezinfikovane cisterne (vozila-cisterne, demontažne cisterne, baterijska vozila, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne) ili neočišćena prazna vozila, veliki kontejneri i mali kontejneri za teret u rasutom stanju, na odgovarajući način obeleženi i označeni i da su neočišćene prazne cisterne na isti način zatvorene i zaptivene kao i u napunjenom stanju.
- da predaje opasan teret na transport ako su vozaču ili licu koje obavlja prevoz uručena propisana transportna dokumenta;
- da predaje opasan teret na transport ako je vozaču ili licu koje obavlja prevoz izdata dozvola za transport u skladu sa članom 30. Zakona o transportu opasnog tereta;
- organizator transporta izvršava sve obaveze pošiljaoca u smislu Zakona o transportu opasnog tereta, član 24;

Koje su obaveze prevoznika?

- da proveri i nakon provere ustanovi da opasan teret koji treba da se transportuje ispunjava sve uslove za transport prema ADR i da nije zabranjen za transport;
- proveri ostale bitne informacije vezane za transport opasnog tereta;
- osigura da se propisana transportna dokumenta nalaze u transportnoj jedinici;
- nakon vizuelne provere utvrdi da vozilo ili teret nemaju očigledne nedostatke, curenje, propuštanje ili pukotine, da ne nedostaju delovi opreme, itd.;
- utvrdi da za vozila-cisterne, baterijska vozila, demontažne cisterne, prenosive cisterne, kontejner-cisterne, i MEGC, rok sledećeg ispitivanja nije prekoračen;
- da proveri, da vozila nisu preopterećena;
- da u slučaju da se prevozi komadni teret, propisno obezbedi teret tako da ne može da se odgura, pretumba, pomeri ili ispadne sa vozila usled truckanja ili prevrtanja vozila;
- da utvrdi, da su na vozila postavljena propisana obeležja i oznake opasnosti, shodno ADR;
- da utvrdi, da se oprema propisana u pisanim uputstvima za vozača nalazi u vozilu;

Koje su obaveze primaoca?

- da prijem opasnog tereta ne odlaže ukoliko ne postoje prisilni razlozi;
- da nakon istovara proveri da li su ispoštovani svi zahtevi prema ADR;

Koje su obaveze punioca?

- da cisternu puni na određenom i posebno uređenom mestu u skladu sa zakonom;
- da, u slučaju da drugom vrstom opasnog tereta puni cisternu, kontejner cisternu, vozilo cisternu, kola cisternu, plovni objekat, baterijsku cisternu, prenosivu cisternu, kola sa odvojivim cisternama, pokretnu cisternu i gas kontejner s više elemenata (MEGC), tek pošto utvrdi da su očišćeni;

Koje su obaveze utovarioca?

- da utovara opasan teret na određenom i posebno uređenom mestu, u skladu sa zakonom;

Davalac usluga pretovara opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja izvršava sve obaveze primaoca, utovarioca i punioca u smislu ovog zakona.

Davalac usluga pretovara opasnog tereta odgovoran je za primenu propisa iz člana 3. Zakona o transportu opasnog tereta kojima se uređuje privremeno odlaganje opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja.

Dodatne obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju:

- za pošiljaoca da:

1) pre predaje opasnog tereta na prevoz, popuni, potpiše i preda avio-prevozniku transportni dokument koji sadrži potpisanu izjavu da je opasan teret potpuno i tačno opisan odgovarajućim nazivima i da je klasifikovan, upakovan, označen i spreman za transport,

2) stručno osposobi zaposlena lica koja transportuju opasan teret,

3) omogući zaposlenima da se upoznaju s važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u transportu opasnog tereta;

- za avio-prevoznika da:

1) odbije prevoz opasnog tereta za koji nema transportna dokumenta, odnosno ako ambalaža opasnog tereta nije proverena u skladu sa procedurama prihvata opasnog tereta na transport,

2) koristi kontrolnu listu za prihvatanje opasnog tereta na transport,

3) pre utovara i posle istovara opasnog tereta kontroliše da li na ambalaži u kojoj je opasan teret ima oštećenja i da li opasan teret može da iscuri,

4) opasan teret ne prevozi u putničkoj ili pilotskoj kabini, osim ako je drukčije utvrđeno propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) Zakona o transportu opasnog tereta,

5) razdvaja opasne terete za koje je propisima iz člana 2. stav 2. tačka 4) ZOTOT utvrđeno da su nekompatibilni,

6) vođi vazduhoplova dostavi pismeno obaveštenje o opasnom teretu koji prihvata na transport u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ZOTOT,

7) u sopstveni operativni priručnik unese neophodna obaveštenja osoblju vazduhoplova koje obavlja poslove u transportu opasnog tereta,

8) upozori putnike na opasan teret koji se nalazi u vazduhoplovu,

9) dostavi neophodna obaveštenja za osoblje drugih učesnika u transportu opasnog tereta,

10) u slučaju nezgode ili udesa vazduhoplova kojim se transportuje opasan teret pruži potrebne podatke službama za sanaciju posledica, odnosno nadležnim organima države na čijoj teritoriji se dogodila nezgoda ili udes,

11) podnese izveštaj o nezgodi ili udesu vazduhoplova koji transportuje opasan teret, odnosno o transportu koji nije prijavljen ili koji je pogrešno prijavljen nadležnim organima za poslove civilnog vazduhoplovstva države u kojoj se događaj desio i nadležnim organima države koja je izdala avio-prevozniku uverenje o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza.

Dodatne obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u železničkom saobraćaju:

- za pounioca da:

1) pre i posle punjenja proveri ispravnost centralnog ventila i ispusnih ventila kola cisterni;

- za prevoznika da:

1) upotrebi kola cisternu čija je posuda pregledana i ispitana u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ZOTOT i drugim propisima i koja je obeležena žigom stručnog lica;

2) pre započetog prevoza opasnog tereta stavi na raspolaganje upravljaču železničke infrastrukture sve podatke vezane za transport opasnog tereta utvrđene propisom iz člana 54. stav 3. ZOTOT;

- za upravljača železničke infrastrukture:

1) da izradi interni plan za hitne intervencije u tunelu i na mostu u skladu s propisima iz člana 54. stav 4. ZOTOT.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje:

Kupio sam kao fizičko lice boje i lakove u maloprodaji i prevozim ih do svoje kuće. Da li sam obavezan da poštujem ADR propise?

Odgovor:

Odredbe ADR ne važe za transport opasnog tereta koji obavljaju fizička lica, ukoliko je teret upakovan za maloprodaju i ako je namenjen za ličnu, ili domaću upotrebu, pod uslovom da su preduzete mere koje sprečavaju oslobađanje sadržaja pod normalnim uslovima transporta. Ako je ovaj teret zapaljiva tečna materija koja se transportuje u rezervoarima koji se ponovo pune od strane ili za račun fizičkih lica, ukupna količina ne sme da prekorači 60 litara po posudi i 240 litara po transportnoj jedinici.

Pitanje:

Vlasnik sam registrovanog privrednog društva koje se bavi veleprodajom boja i lakova. Da li transport boja i lakova od magacina do trgovačke radnje spada pod ADR?

Odgovor:

Boje i lakovi su, osim boja na vodenoj bazi, prema ADR klasifikovani u osam različitih UN brojeva i tri klase ADR, zavisno od svojih fizičkih i hemijskih osobina.

Izvod iz tabele A poglavlje 3.2 ADR

UN broj Naziv i opis Kla- sa Klasi- fikaci- oni kôd Amba- lažna grupa Ozna- ke opas- nosti Pose- bne odre- dbe Ograni- čene koli- čine Izuzete koli- čine ∙∙∙∙ Trans- portna katego- rija
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) ∙∙∙∙ (15)
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) 3 F1 I 3   500 ml E3   1
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa) 3 F1 II 3 163
640C
650
5 L E2   2
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa) 3 F1 II 3 163
640D
650
5 L E2   2
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) 3 F1 III 3 163
640E
650
5 L E1   3
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (tačka paljenja manja od 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (tačka ključanja najviše 35ºC) 3 F1 III 3 163
640F
650
5 L E1   3
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4 ) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa a tačka ključanj 3 F1 III 3 163
640G
650
5 L E1   3
1263 BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa ) 3 F1 III 3 163
640H
650
5 L E1   3
1602 BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, OTROVAN, TEČNAN, N.D.N. 6.1 T1 I 6.1 274 0 E5   1
1602 BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N.ili MEĐUPROIZVODI ZA BOJE, OTROVNI, TEČNI, N.D.N. 6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4   2
1602 BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N. ili MEĐUPROIZVODI ZA BOJE, OTROVNI, TEČNI, N.D.N. 6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1   2
2801 BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA, N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČNA, N.D.N. 8 C9 I 8 274 0 E0   1
2801 BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA, N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČAN, N.D.N. 8 C9 II 8 274 1 L E2   2
2801 BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČAN, N.D.N. 8 C9 III 8 274 5 L E1   3
3143 BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N. 6.1 T2 I 6.1 274 0 E5   1
3143 BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N. 6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4   2
3143 BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N. 6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1   2
3147 BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N. 8 C10 I 8 274 0 E0   1
3147 BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N. 8 C10 II 8 274 1 kg E2   2
3147 BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N. 8 C10 III 8 274 5 kg E1   3
3469 BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače) 3 FC I 3
+8
163 0 E0   1
3469 BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače) 3 FC II 3
+8
163 1 L E2   2
3469 BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače) 3 FC III 3
+8
163 5 L E1   3
3470 BOJA, NAGRIZAJUĆA, ZAPALJIVA, (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, (uključujući razređivače i rastvarače) 8 CF1 II 8
+3
163 1 L E2   2
3066 BOJA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili SRODNI MATERIJALI (uključujući razređivače i rastvarače) 8 C9 II 8 163 1 L E2   2
3066 BOJA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili SRODNI MATERIJALI (uključujući razređivače i rastvarače) 8 C9 III 8 163 5 L E1   3

Generalno, transport boja i lakova od magacina do maloprodajne radnje spada u ADR i podleže Zakonu o transportu opasnog tereta.

Međutim, kao i za ostale ADR materije, i u ovom slučaju razlikujemo tri mogućnosti da se transport opasnog tereta delimično ili u potpunosti izuzme od zahteva ADR:

- ograničene količine

- izuzete količine

- izuzeća u vezi sa količinama koje se mogu transportovati po transportnoj jedinici

Ukoliko se radi o ograničenim količinama, koje su za svaki UN broj definisane u tabeli A, kolona 7a, poglavlja 3.2 ADR, boje i lakovi se mogu transportovati bez primene ADR propisa kada je zapremina unutrašnje ambalaže za dati UN broj manja ili jednaka propisanoj zapremini datoj u koloni 7a. Ukoliko je ukupna masa vozila veća od 12t potrebno je označiti vozilo.

Izuzete količine se vrlo retko sreću u praksi. Najčešće se oslobađanje po osnovu izuzetih količina odnosi na uzorke opasnih materija.

Izuzeće od ADR u vezi sa količinama opasnog tereta po jednoj transportnoj jedinici detaljno je opisano u poglavlju 1.1.3.6 ADR.

Pitanje:

Vlasnik sam štamparske radnje i kupljenu štamparsku boju prevozim od magacina veleprodaje do moje štamparske radnje. Da li prevoz štamparskih boja spada pod ADR?

Odgovor:

Štamparske boje su prema ADR klasifikovane pod UN 1210 i spadaju u klasu 3 ADR.

Mogućnost izuzimanja štamparskih boja od zahteva ADR, prema opštim uslovima za izuzimanje od zahteva ADR, prevashodno zavisi od količine koja se transportuje.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je osoba koja je pozvana da u svakom konkretnom slučaju predloži najcelishodnije mere koje se tiču transporta opasnog tereta. Zakonska obaveza svakog pravnog lica koje učestvuje u transportu opasnog tereta je da ima savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt