Naslovna strana Aktuelnosti O Nama Inspekcijski nadzor Propisi Učesnici u TOR Tela za ocenjivanje usaglašenosti Odobrenja za TIP Pokretna oprema pod pritiskom Vоzilа zа ТОR Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe Vozači vozila za TOR Lice sa sertifikatom ADN Takse i naknade troškova Tenderi i javne nabavke Pitanja i odgovori Linkovi Arhiva
Naslovna strana » Učesnici u TOT-u » Dozvole za transport opasnog tereta

Dozvole za transport opasne robe

Obaveštenje

Dozvola za transport

Član 7.

(1) Transport opasne robe koja je svrstana u Klasu 1 ADR/ RID/ ADN (eksplozivne materije i predmeti), Klasu 7 ADR/ RID/ ADN (radioaktivne materije), kao i transport opasnog otpada koji je okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba u ADR/ RID/ ADN, može da vrši prevoznik nakon pribavljanja dozvole za transport, ako su ispunjeni uslovi propisani ADR/ RID/ ADN, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom ili zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućih zračenja i nuklearna sigurnost.

(2) Dozvolu za transport iz stava 1. ovog člana za Klasu 1 ADR/ RID/ ADN koja se obavlja u međunarodnom transportu, izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

(3) Dozvolu za transport iz stava 1. ovog člana za Klasu 1 ADR/ RID/ ADN koja se u celosti obavlja u unutrašnjem transportu, izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

(4) Dozvolu za transport iz stava 1. ovog člana za Klasu 7 ADR/ RID/ ADN izdaje organ nadležan za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost.

(5) Dozvola za transport opasnog otpada iz stava 1. ovog člana koji je okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba u ADR/ RID/ ADN, izdaje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom, a na osnovu potvrde o ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom koju izdaje ministarstvo.

(6) Ministarstvo izdaje potvrdu iz stava 5. ovog člana na zahtev ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

(7) Rešenje o izdavanju dozvole za transport opasne robe je akt koji se izdaje za svaki pojedinačni transport u slučajevima utvrđenim ADR/ RID/ ADN.

(8) Rešenje o izdavanju višekratne dozvole za transport na teritoriji Republike Srbije izdaje se sa rokom važenja do šest meseci ukoliko se privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik bavi delatnošću u vezi s korišćenjem eksplozivnih materija i predmeta, radioaktivnih materijala ili opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, a transport obavlja sopstvenim vozilom.

(9) U postupku izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana za opasne robe koje pripadaju Klasi 1 ADR/ RID/ ADN koje su istovremeno i naoružanje, vojna oprema ili roba dvostruke namene, potrebno je pribaviti i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

(10) Rešenje kojim se odlučuje o izdavanju dozvole za transport opasne robe je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(11) Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja o izdavanju dozvole za transport opasne robe snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse.

Član 8.

(1) Dozvola za transport iz člana 7. ovog zakona izdaje se na zahtev pošiljaoca ili primaoca, odnosno organizatora transporta, i mora da sadrži:

  • 1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;
  • 2) UN broj opasne robe, kao i podatke i potvrde propisane u ADR/ RID/ ADN;
  • 3) podatke o vrsti, količini, hemijskom i fizičkom sastavu opasne robe, kao i vrsti ambalaže, odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe;
  • 4) navođenje trase kretanja (itinerar);
  • 5) navođenje mesta utovara i istovara;
  • 6) vreme početka i predviđeno vreme završetka transporta;
  • 7) podatke o prevoznom sredstvu, kao i o vozaču za transport opasne robe u drumskom saobraćaju;
  • 8) vreme i mesto predviđeno za odmor;
  • 9) odobrenje nadležnog organa susedne države na osnovu koga se odobrava uvoz ili tranzit;
  • 10) naziv ulaznog i izlaznog graničnog prelaza.

(2) Uz zahtev za izdavanje dozvole za transport radioaktivnih materijala prilaže se i licenca za obavljanje odgovarajuće radijacione delatnosti izdata od strane organa nadležnog za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Republike Srbije u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od jonizujućih zračenja.

(3) Kada se podnosi zahtev za izdavanje višekratne dozvole za transport iz člana 7. stav 8. ovog zakona, nije potrebno da se navode podaci iz stava 1. tač. 9) i 10) ovog člana.

(4) Podnosilac zahteva kome je izdata dozvola za višekratni transport na teritoriji Republike Srbije dužan je da, ako se izmene uslovi navedeni u rešenju, bez odlaganja obavesti o tome nadležni organ koji je izdao dozvolu.

(5) Izdavalac dozvole za transport može da odredi dodatne uslove za transport ili posebne mere bezbednosti, ako proceni da su neophodni u cilju zaštite ljudi, životne sredine ili stvari, odnosno zaštite transporta od neovlašćenih lica.

(6) Troškove koji se odnose na ispunjavanje dodatnih uslova, odnosno posebnih mera bezbednosti snosi podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za transport.

(7) Podnosilac zahteva kome je izdata dozvola za transport opasne robe dužan je da najmanje 24 časa pre započinjanja transporta obavesti o tome organ koji mu je izdao dozvolu, odnosno organ koji je određen u dozvoli.

(8) Obaveštenje iz stava 7. ovog člana obavezno mora da sadrži: broj rešenja nadležnog organa na osnovu kojeg je izdata dozvola, UN broj i naziv robe, vreme početka transporta, trasu kretanja, vreme i mesto predviđeno za odmor, predviđeno vreme završetka transporta, mesto istovara, registarski broj vozila.

(9) Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje posebne mere bezbednosti u transportu opasne robe sa povećanim bezbednosnim rizicima.


Naslovna strana O Nama Pravna akta Pisana uputstva Linkovi Arhiva Kontakt